Arthur R BENNETT
Ruby Ann PARISH 18911979
Frederick William PARISH 18611927
Sarah DURRINGTON 18561945
Charles PARISH 18321904
Betsy 18331921